§ 42 Kortingen

Opm. Korting wordt, in die gevallen waarin in het bestek alleen het woord ‘dag’ genoemd is, conform dit artikel alleen over werkdagen, zie § 1-1, ingehouden.

§ 40 Betaling

Opm.: De directie dient formeel dus de termijnhoeveelheden aan te leveren. Van een goedkeuring van termijnen is dan ook geen sprake omdat de directie zelf die hoeveelheden al heeft goedgekeurd, waarschijnlijk aan de hand van weekstaten welke de aannemer heeft moeten overleggen. Opm.: De aannemer hoeft dus alleen maar de hoeveelheden van de directie over […]

§ 38 Hoeveelheden

Opm.: De ‘geschatte hoeveelheid’ kan gezien worden als een ‘exacte- hoeveelheid’ in tegenstelling tot een Verrekenbare hoeveelheid en dient door inschrijvers vooraf gecontroleerd te kunnen worden.Een hoeveelheid die niet nauwkeurig in het bestek bepaald kan worden dient zo goed mogelijk ingeschat te worden en als ‘verrekenbare hoeveelheid (V)’ te worden opgenomen.(De RAW-systematiek gebruikt voor de […]

§ 37 Stelposten

Opm.: In de UAV is niet duidelijk geregeld of de opdrachtgever eerst ook akkoord dient te gaan met uitgaven ten laste van een stelpost!

§ 36 Bestekswijzigingen

Opm.: Zie ook de relatie met de niet gewijzigde artikelen §36-2 en § 36-4.Opm.: Dit artikel geldt dus niet in het geval van herziening van verrekenprijzen, goed om over het ’tijdig’ melden vooraf duidelijke afspraken te maken. Opm.: Dit voorbehoud aan de opdrachtgever wordt bijna nooit gemaakt waaruit direct voortvloeit dat over het algemeen gesteld […]

§ 34 Wijzigingen in de uitvoering

Wijzigingen door de directie in de uitvoering van het werk aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Opm.: Wijzigingen in de uitvoeringswijze van de aannemer vallen buiten de werking van Hoofdstuk 10 en worden zodoende niet verrekend als meer- of minderwerk maar […]

§ 33 Vermoeden van onvoldoend werk

Indien de directie vermoedt, dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, is de aannemer verplicht de maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of zulks al dan niet het geval is. Ingeval het werk niet aan deze eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde […]

§ 32 Gevonden voorwerpen

De aannemer is verplicht de vondst van alle voorwerpen, die bij de uitvoering van het werk worden gevonden en die van waarde zijn of uit een historisch of wetenschappelijk oogpunt van belang kunnen zijn, terstond aan de directie te melden en deze voorwerpen zo mogelijk in handen van de directie te stellen, tenzij het bestek […]