Het UAV-spel ®

Beleef de UAV interactief aan de hand van herkenbare probleemstellingen. 

Geschikt voor iedereen met een degelijke basiskennis van de UAV-RAW.

Het UAV-spel ® duurt 2 dagdelen en kan worden uitgevoerd op kantoor of op een externe locatie.

Een interessante interactieve cursus over het toepassen van de UAV en RAW met leuke prijzen.

Cursusinformatie

Het UAV-spel wordt gespeeld in vier groepen. Deze vier groepen spelen tegen elkaar met als doel om zoveel mogelijk van de voorgelegde praktijkproblemen op te lossen. Hoe meer problemen goed opgelost worden én binnen de gestelde tijd, hoe meer onderdelen van de UAV-maquette verdiend kunnen worden.

In dit spel is het helaas niet mooier dan in de werkelijkheid. In het spel is ook niet alles alleen aan de hand van de UAV op te lossen. Minder grijpbare aspecten als het weer, niet voldoende ‘goed’ personeel voor handen, tijdsdruk of financiële druk of niet te vergeten ‘de redelijkheid en de billijkheid’ zijn in het spel verwerkt. Naast bonuspunten welke zijn te verdienen is het ook mogelijk dat er ‘stukken’ ingeleverd moeten worden. Tijd en geld zijn belangrijke aandachtspunten tijdens het spelen van Het UAV-spel.

Het UAV-spel is gebaseerd op de UAV-2012 en de RAW-2020 en wordt in modules, naar eigen keuze, gespeeld.

Het UAV-Spel: Klantspecifiek

Het UAV-spel leent zich uitstekend voor de simulatie van situaties die in de praktijk kunnen voorkomen in een project dat u heeft. Wij kunnen het spel zo inrichten dat uw contract de basis vormt van het spel. Zo leren de deelnemers het contract kennen en leren tevens veel over de UAV.

Het UAV-spel bij de start van een project: u gaat starten met een project, met het UAV-spel leert het projectteam het contract kennen en krijgt u direct inzicht in de (contractuele) kansen en risico’s.

Het UAV-spel bij het opleveren van een concept-contractstuk: door het spel krijgt het projectteam de UAV in de vingers én krijgt direct een 2nd opinion op het contract. Een effectieve manier om de contractstukken te evalueren en de kwaliteit te verbeteren vóór het naar de inschrijvers gaat!

Het UAV-spel bij een kick-off: speel als Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen het UAV-spel. Hiermee krijgt u uitwisseling van kennis en ervaring over en weer, creëert u bewustzijn over de spelregels binnen de UAV en leren de projectteams elkaar kennen op een ontspannen wijze.

Indicatie van de investering van een klantspecifiek spel (2 dagdelen): € 3.500, exclusief btw.

Spelregels en Modules

 1. Door een vraag goed te beantwoorden zijn er óf spelonderdelen óf dagen ’te verdienen‘.
 2. Een dag komt overeen met één punt. Een niet goed, of niet volledig, beantwoorde vraag levert geen punten op.
 3. Een niet goed, of niet volledig, beantwoorde vraag mag binnen de beschikbare tijd één keer worden herkanst (uitgezonderd de meerkeuzevragen).
 4. Antwoorden kunnen direct worden ingeleverd en zodra een vraag als goed beoordeeld is zal het onderdeel (of onderdelen) van de maquette ook direct verstrekt worden.
 5. De ‘doe-vraag’ moet binnen 60 minuten zijn ingeleverd, te laat betekent één dag later opleveren.
 6. Alle vragen dienen binnen de gestelde tijd ingeleverd te zijn, zo niet dan wordt de oplevering per niet ingeleverde vraag met één dag uitgesteld.
 7. Na de speeltijd van 75 minuten wordt de plenaire snelheidsronde gedaan. De groep die het snelst én direct ná de ‘bel’, het juiste antwoord geeft ontvangt één punt. Een niet goed of niet volledig beantwoorde vraag levert geen punten op. De overgebleven groepen kunnen alsnog reageren maar wel binnen de totale bedenktijd van twee minuten.
 8. Bij de beantwoording van iedere vraag dient altijd ook de relatie met de UAV of RAW benoemd te zijn.
 9. Bij de meerkeuzevragen dient het beste antwoord gegeven te worden.
 10. Per module kan één vraag als ‘bonus’ gemarkeerd worden. Hiermee verdubbelt de score en worden twee punten ontvangen. In tegenstelling tot een ‘gewone‘ vraag die niet goed is beantwoord, worden nu wel punten afgetrokken, en met name ook het dubbele aantal.
 11. Iedere gevonde ‘foute’ tekst welke aan de verstrekte UAV is toegevoegd, levert één onderdeel op.
 12. De ‘petje-op-petje-af vraag’ levert één punt op wanneer één deelnemer overblijft. De punt komt toe aan de groep waartoe deze deelnemer behoort.
 13. De spelbegeleider heeft altijd het laatste en beslissende woord.
 14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Op veel werken is het niet duidelijk wie precies de taak heeft om als directie of als opdrachtgever te handelen. De UAV-2012 kent 158 keer het woord ‘opdrachtgever’ en 135 keer het woord ‘directie’. Bij aanvang van een werk moet duidelijk worden afgesproken wie onder deze titels handelen, of zij mogen handelen zoals in de UAV benoemd en hoe zij bereikbaar zijn.

De nadruk van deze module ligt op het kennen van wat de UAV-2012 voorschrift aan taken van de betrokken partijen en personen.

De UAV-2012 regelt op diverse plaatsen hoe administratie gevoerd moet worden of moet worden aangeleverd, door wie en aan wie! Omdat het bijhouden van de administratie vaak niet op een eerste plaats komt is niet altijd duidelijk wat er precies is afgesproken.

In de UAV-2012 is geregeld dat de directie de verslagen maakt van bouwvergaderingen maar of er bouwvergaderingen worden gehouden en wat er vooral bij een ‘kick-off’ besproken zou moeten worden is in de UAV niet geregeld.

Hoe het beste kan worden omgegaan met het melden van schade en meer-of minderwerk en hoe een nog betere invulling gegeven kan worden aan de UAV-bepalingen komt vooral in deze module aan bod.

De meeste discussies in een project gaan over onduidelijkheden ten aanzien van meer- en minderwerk. Vragen als: Wie is (meestal als enige) bevoegd om bestekswijzigingen op te dragen? Met wie dienen de kosten van bestekswijzigingen overeengekomen te worden en met wie dus niet? Welke opslagpercentages zijn reëel om toe te passen bij bestekswijzigingen? Heeft de aannemer of opdrachtgever bij overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden van meer dan 10% altijd recht op een herziende verrekenprijs? Hoe moet stagnatieschade worden verrekend? Dit laatste onderwerp is overigens geen vorm van meer-of minderwerk maar wordt wel vaak zo gezien.

Hoe met meer- en minderwerk dient te worden omgegaan om verrekeningen soepeler te laten verlopen wordt in deze module uitgebreid belicht.

Er zijn nauwelijks projecten waar geen sprake is van schade. Schade aan eigendommen (wegen, bomen) van de opdrachtgever, schade aan eigendommen van derden of schade welke de aannemer leidt. Het is belangrijke dat iedere vorm van schade direct gemeld wordt zodat de schade mogelijk beperkt kan worden en dat de directie kan meekijken hoeveel schade er precies geleden wordt.

Het komt vaak voor dat er een partij is die schade leidt en dat het dan hierbij gaat om bedragen van soms vele tienduizenden euro’s terwijl de andere partij in het geheel niet op de hoogte is van het ontstaan van de schade of denkt aan bedragen in orde van grote enkele honderden euro’s, maximaal.

Het niet tijdig praten over schade leidt tot meer schade dan de schade op zich!

Betalingen vinden meestal plaats op basis van (RAW 4-wekelijkse) termijnen welke door de directie dienen te worden opgesteld. Op basis van de bij inschrijving verkregen eenheidsprijzen en ophoogpercentages kan de aannemer dan zijn declaratie bepalen en indienen. Binnen vier weken dient de declaratie die sluit op de door de directie verstrekte termijn betaald te zijn.

Omdat de verantwoordelijkheid voor het werk bij oplevering overgaat naar de opdrachtgever is het voor de directie van belang om tijdens de uitvoering maar vooral bij opneming voor de oplevering vast te stellen of het werk aan al de eisen van de overeenkomst voldoet.

Na oplevering (en eventueel een in het bestek opgenomen onderhoudstermijn) kan de aannemer in de UAV-1989 alleen nog aangesproken worden op het door zijn toedoen instorten (ongeschikt raken) van het werk of een verborgen gebrek. In de UAV-2012 is het ‘verborgen gebrek’ veranderd in ‘gebrek’.

De aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor het werk maar de directie draagt de verantwoordelijkheid de aannemer te houden aan de eisen uit de overeenkomst. Een ‘slecht’ werk bij oplevering maar ver van tevoren al zichtbaar, wordt in veel gevallen ook de directie aangerekend. Omdat voor het herstellen van een ‘slecht’ werk in ogen van arbiters te veel ‘goed’ werk kapot gemaakt moet worden is de uitkomst vaak niet dat wat de opdrachtgever gedacht had te krijgen.

Deze module geeft aan hoe met deze gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk omgegaan moet worden.

Naast de ‘Uniforme’ en ‘Algemene’ voorwaarden uit de UAV zijn er ook veel algemene voorwaarden opgenomen in met name hoofdstuk 01 van de RAW-Standaard en in deel 3 van het RAW-bestek.

Aan de hand van de Standaard-RAW-bepalingen en de bepalingen uit een voorbeeld bestek wordt het verband tussen deze documenten en de UAV duidelijk gemaakt.

De Technische bepalingen in de RAW-Standaard voorzien in veel gevallen voor de eisen welke noodzakelijk zijn om een goed product te krijgen. Het is van belang kennis te hebben van de eisen welke in en bestek zijn opgenomen maar ook van de eisen welke al in de RAW-Standaard zijn opgenomen.

Deze module geeft vooral de relatie tussen de besteksdocumenten aan en geeft een indruk wat er zoals op diverse locaties binnen het contract al is geregeld.

De rol welke door de directie wordt vervuld, met eventuele toezichthouders ter ondersteuning, is voor de opdrachtgever maar ook voor de aannemer van groot belang. De directie vormt een centrale rol bij de uitvoering van werken. Hoe het toezichthouden en directievoeren vorm gegeven kan worden komt vooral in deze module naar voren. Woorden als ‘handhaven’ en ‘ opvoeden’ komen regelmatig langs.

De directie vormt een sturende rol op een werk en zal de aannemer daar waar nodig moeten aanspreken om uiteindelijk met de aannemer ervoor te zorgen dat het door de opdrachtgever gewenste resultaat behaald zal worden. Een goede voorbereiding van het werk en de startvergadering maar ook het werken aan de hand van een Toezichtplan en controlepunten zal in deze module toegelicht worden.

Sinds begin jaren negentig zijn bedrijven meer en meer gecertificeerd conform de NEN-ISO-9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Diverse opdrachtgevers stellen deze eis vaak als inschrijvingsvereiste. Voor de aannemer betekent dit dat hij een Kwaliteitsplan dient aan te leveren conform de eisen uit zijn systeem en het bestek (RAW-Standaard). Uit dit plan dat door de directie op vooraf afgesproken punten gecontroleerd zal worde, kan de directie opmaken hoe de aannemer de kwaliteit van het wek zal borgen. Het Toezicht krijgt hierdoor een andere insteek en zal zich meer richten op de controles van de aannemer en meer steekproefsgewijs op metingen in het werk.

Deze module zal laten zien hoe gewerkt kan/moet worden met kwaliteitsplannen van aannemers en toezicht plannen van directies.

Bij het aanbesteden van werken begint het uiteindelijke resultaat van het werk. Kennis van wat mag en niet mag op aanbestedingsgebied is essentieel voor diegenen die betrokken zijn bij het opstellen van de aanbestedingsregels en het uiteindelijke gunnen.

De richtlijnen waaraan in ieder geval overheidsopdrachtgevers zich moeten houden laten wel enige ruimte toe, bijvoorbeeld in het onderhands aanbesteden maar laten ook juist heel veel niet toe.

Afwijkingen welke zich voordoen tijdens de aanbestedingsronde dienen nauwkeurig gesignaleerd en behandeld te worden.

Mede door aanscherping van eisen ten aanzien van (te) lage inschrijfsommen of eenheidsprijzen zal het kort geding al gauw om de hoek komen kijken omdat inschrijvers vinden niet juist behandeld te zijn.

De risico’s van vooral openbaar aanbesteden en weten wat mag en niet mag bij het aanbesteden zullen in deze module behandeld worden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen vormen al vele tientallen jaren een soort van sluitpost op veel werken.

De als een van laatstopgenomen besteksposten is meestal in de vorm van een Europost en niet verrekenbaar opgenomen. De inschatting welke door inschrijvers wordt gedaan, soms op basis van zeer summiere informatie, leidt regelmatig tot flinke discussie vanwege het vele malen hoger uitvallen van de werkelijke kosten.

Om werken die conform de CROW-publicatie 96a/b moeten worden uitgevoerd is het noodzakelijk een minimale basiskennis van deze richtlijnen te hebben.

In deze module komen vooral de rol van de aannemer als inschrijver en de bestekschrijver en directie ruim aan bod.

Naast het kennen van de regels welke in het contract zijn opgenomen is het van belang te weten hoe conflicten ontstaan en hoe je er zelf iets aan kunt doen om escalatie te voorkomen.

Uiteindelijk worden veel geschillen, die vaak op een persoonlijk vedette zijn gaan lijken, voorgelegd aan de Raad van Arbitrage of als dit is afgesproken aan een rechter. Deze scheidsmannen kunnen niets anders doen naar redelijkheid en billijkheid een oordeel vellen, vaak vallen deze oordelen beide partijen zwaar. Je krijgt allebei niet wat je had willen hebben.

Deze module duurt één dag en wordt uitgevoerd door twee mediators die de deelnemers in deze dag laten zien hoe conflicten ontstaan en wat je er zelf aan kunt doen om conflicten te vermijden.

Als mogelijke oplossing van geschillen wordt uitleg gegeven hoe mediation in zijn werk gaat en waarom dit een voor alle partijen wenselijke vorm van geschilbemiddeling is. Deze wijze van bemiddeling kan reeds in het bestek worden opgenomen.

Wij nemen na uw aanvraag contact met u op. 

Hieronder kunt u een aanvraag voor het UAV-spel ® indienen: