§ 20 Zorg voor bouwstoffen

De aannemer draagt zorg voor de goedgekeurde en de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede voor de uit het werk komende bouwstoffen. Verlies, vermissing of beschadiging van deze bouwstoffen is voor zijn rekening, behoudens het bepaalde in § 44.

§ 17 Verwerking van bouwstoffen

Opm.: Het verdient aanbeveling om ten behoeve van de beoordelingsgronden, de minimale gelijkwaardigheidscriteria reeds vooraf in het bestek op te nemen. Het naderhand toetsen aan nieuwe criteria is niet correct.

§ 1 Aanduidingen, begripsbepalingen

Verstaan wordt onder: de aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie het werk is opgedragen; De aannemingssom : het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet begrepen; het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de […]