1. Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de in het bestek als zodanig aangeduide hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 39.
  2. Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’, ‘ongeveer’ of dergelijke aanduidingen in het bestek genoemde (Opm.: lees: exacte) hoeveelheden.
    Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% van die geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot onbillijkheid zou geven.

Opm.: De ‘geschatte hoeveelheid’ kan gezien worden als een ‘exacte- hoeveelheid’ in tegenstelling tot een Verrekenbare hoeveelheid en dient door inschrijvers vooraf gecontroleerd te kunnen worden.
Een hoeveelheid die niet nauwkeurig in het bestek bepaald kan worden dient zo goed mogelijk ingeschat te worden en als ‘verrekenbare hoeveelheid (V)’ te worden opgenomen.
(De RAW-systematiek gebruikt voor de ‘geschatte hoeveelheid de: ‘N’).

  1. Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde hoeveelheden, (Opm.: dus andere dan ‘V’ of ‘N’) welke door de directie worden verlangd of voorgeschreven, worden beschouwd als bestekswijzigingen en verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 36.
  2. Indien in het bestek hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder verstaan, voor zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten.
  3. De meting van geleverde of verwerkte bouwstoffen geschiedt door de aannemer ten overstaan van de directie en op door haar goed te keuren wijze.
    Opm.: zie ook § 19, § 40-3 en Bijlage B

Geef een reactie