1. De bepalingen van deze UAV gelden voor zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk van toepassing verklaarde technische normvoorschriften, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden.
 3. Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht.
 4. Indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling uit het bestek voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels:

  a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend document;
  b. de beschrijving gaat voor een tekening;
  c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling; met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c, en regel b voor regel c.
  Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie het bestek is opgesteld.

  Opm. Een tegenstrijdigheid wordt meestal niet op basis van bovenstaande rangorde beslecht maar op basis van de redelijkheid en billijkheid!
 5. Het in het vierde lid bepaalde laat onverlet de verplichting van de aannemer om de directie te waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek.

Geef een reactie